Od ideje do projekta

Gradnja hiše je eden največjih projektov v življenju in s tem se moramo spopasti preudarno in načrtovano. Že ob načrtovanju hiše je predhodno potrebno upoštevati vse faze projekta, da kasneje ne pride do napak in posledično izgube časa in denarja. Med gradnjo pa je vse faze gradnje potrebno opraviti v določenem vrstnem redu.

1. ZEMLJIŠČE

Izbira primernega zemljišča je v današnjem času lahko kar dolgotrajen postopek. Kakovost in zadovoljstvo bo v našem domu močno odvisna od parcele in same lokacije zemljišča, zato se v kolikor seveda zemljišča ne dedujemo, splača biti pri izbiri potrpežljiv in preudaren. Preveriti moramo, če je parcela že zazidljiva in ali ima komunalne priključke. Pred nakupom parcele je potrebno preveriti pravno stanje zemljišča. Stanje se preveri v zemljiški knjigi.

Z lokacijsko informacijo izvemo, kaj lahko gradimo na zemljišču, vse informacije o soglasodajalcih ali obstajajo služnosti in kako je s komunalno opremljenostjo zemljišča. Paziti je potrebno tudi na morebitne služnosti, ki potekajo preko željene parcele ali pa služnosti, ki jih potrebujete vi, da boste sploh lahko prišli do svoje parcele. Služnostne poti morajo biti vpisane v zemljiški knjigi. Če temu ni tako lahko hitro pride do sporov.

DOKUMENTI, KI DEFINIRAJO ZEMLJIŠKO PARCELO

-Zemljiškoknjižni izpisek: Vsebuje podatke o zemljišču in podatke o pravicah.
-Katastrski načrt: Geodetska uprava izda kopijo katastrskega načrta v merilu M 1:2880 oz. M 1:1000 (parcelna številka in katastrska občina), kjer so razvidne vse kulture zemljišča in kvadrature (m2).
-Prosto urbanistični plan: Na pristojni občini z vlogo za izdajo lokacijske informacije ugotovimo ali je želeno zemljišče zazidljivo. Lokacijska informacija predstavlja tudi podlago za pripravo projektne dokumentacije oziroma za izvedbo določenih del po predpisih o gradnji objektov.
-Geodetski posnetek: Pri pooblaščenem samostojnem geometru ali Geodetski upravi naročimo dejanski posnetek terena z vrisom vseh infrastrukturnih vodov (elektrika, vodovod, cesta, javna kanalizacija, toplovod, kabelska TV, telefon, plinovod, …).

2. IDEJNA ZASNOVA

Skladno z lokacijsko informacijo in vašimi željami se z projektantom izdela idejna zasnova. V našem podjetju vam lahko priporočimo arhitekte s katerimi dobro sodelujemo ali pa se odločite za katero izmed naših tipskih hiš.

3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 -Idejna zasnova: Je skica in opis značilnosti gradnje hiše, ki jo nameravamo zgraditi.
 -Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD): VODILNA MAPA- Splošni podatki o objektu in soglasij, podatki o izdelovalcih projekta, izjave odgovornega vodja projekta, lokacijski podatki, kopije vseh soglasij, grafični prikaz… MAPA Z NAČRTI-Ureditvena situacija, risbe temeljenja in kanalizacije, prerezi… Načrti iz katerih je razvidno, da bo nameravana gradnja v skladu s prostorskimi akti. V projektu PGD so vsi načrti urejeni sistematično. Upravna enota na podlagi teh načrtov presodi vse okoliščine, ki so pomembne za uspešno izdajo gradbenega dovoljenja.
-Projekt za izvedbo (PZI): Dopolnjen PGD načrt na podlagi katerega se gradnja lahko prične.

 4. NAROČILO

Po dokončanju projektne dokumentacije in po prejetju pravnomočnega gradbenega dovoljenja se pogodbo za naročilo hiše lahko podpiše. Predhodno se seveda z ponudbo definira faza gradnje in z vašim nadzornikom preverijo vsi detajli hiše, ki so z pogodbo določeni. Za samo izvedbo del izdelamo še statične načrte. Zadnji korak pred pričetkom gradnje je »delavniški projekt«, ki ga prejmete v predogled in ga skupaj z vašim nadzornikom pregledate ter potrdite.

 5. IZDELAVA HIŠE

Priprava pred gradnjo je razrez lesa na CNC stroj na podlagi natančno pripravljenih delavniških projektov. Sledi sestava skeletnih sten na katere se enostransko pritrdi OSB plošča. Na izdelano temeljeno ploščo tako pripravljen les na gradbišču povežemo v konstrukcijo, ki zagotavlja nosilnost in trdnost. Vse ostale faze se izvedejo na že postavljeno konstrukcijo hišo (stavbno pohištvo, izolacija, knauf..). Konstrukcija hiše je postavljena v 2 dnevih odvisno od velikosti in zahtevnosti objekta.

MOSTE PRI KOMENDI – VZORČNA HIŠA

1.IDEJNA ZASNOVA

2.NAČRT NOTRANJE OPREME

3.PRIPRAVLJENA TEMELJNA PLOŠČA junij 2018

4.POSTAVITEV HIŠE

5.FAZE MED GRADNJO

6.DOKONČANJE OBJEKTA

Trenutno v gradnji

Vsebina je v pripravi.

Želite pomoč pri nakupu hiše?
Piši nam
© 2023 CI produkt d.o.o., Vse pravice pridržane.